Úvodní ustanovení obchodních podmínek

Prodávající tímto stanovuje v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele tyto obchodní podmínky, platné pro nákup na e-shopu www.allstarshop.cz

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.allstarshop.cz k uzavírání kupní smlouvy (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pozdějšími změnami obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. Prodávající

Prodávajícím se rozumí provozovatel portálu (viz. Provozovatel), který je provozovatelem e-shopu, webové stránky www.allstarshop.cz, jako fyzická osoba.

2. Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická osoba – spotřebitel.

Smlouvy, které jsou uzavírány kupujícím, se řídí zejména zákonem 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění a Zákonem na ochranu spotřebitele, zák. č. č. 634/1992 Sb.

3. Objednávka

Návrh kupujícího na uzavření smlouvy je učiněn současně výběrem zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.allstarshop.cz , vyplněním kontaktních údajů, zvolením způsobu dodání a potvrzením objednávky kupujícím. Prodávajícím je smlouva akceptována odesláním potvrzení objednávky kupujícímu na e-mail kupujícího. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

4. Zboží

Zbožím se rozumí věci, které jsou nabízeny prodávajícím prostřednictvím e-shopu k prodeji a to zejména sportovní zboží, sportovní obuv, oblečení a doplňky. Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji. Cena je platná po dobu, po kterou je zveřejněna. Zveřejněná cena může být před uzavřením smlouvy změněna na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Bez výslovného potvrzení upravené kupní ceny kupujícím kupní smlouva nevznikne. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo do čtrnácti pracovních dnů od doručení zboží toto neporušené a neopotřebované i s příslušenstvím (zejména návody, příbalovými letáky) včetně neporušené visačky vrátit na adresu prodávajícího a odstoupit tím od smlouvy. Kupující není povinen uvést důvod, pro který odstupuje od smlouvy. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Následně je povinen kupující vrátit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6. Cena

Částka, která je u každého jednotlivého zboží uvedena je včetně DPH. Tato částka však neobsahuje náklady na dodání, které jsou uvedeny samostatně. Konečná částka, kterou bude kupující platit za zboží včetně jeho dodání, je uvedena na konci objednávky a bude potvrzena prodávajícím zasláním potvrzení objednávky.

7. Způsob platby

Kupující je oprávněn zvolit při nákupu zboží některou z těchto alternativ platby:

Platba v hotovosti na dobírku.
Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 000000-0256167816/0300 vedený u banky: ČSOB
Osobní odběr v prodejně AllStar, Mlýnská 784/12 682 01 Vyškov
8. Náklady na dodání, způsob platby, dodání a plnění

Kupující má možnost zaplatit zakoupené zboží bankovním převodem, na dobírku či osobně hotovostí nebo platební kartou:

Platba na dobírku (Česká pošta, balík do ruky)
Platba převodem
Platbu lze provést při osobním vyzvednutí věcí v prodejně a to hotovostí či platební kartou.
Tento reklamační řád je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) a které kupující zakoupil prostřednictvím e-shopu www.allstarshop.cz

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, je kupující oprávněn vybrat si mezi odstoupením od smlouvy, slevou, či výměnou za nové bezvadné zboží, či opravou zboží. Pokud kupující neurčí včas způsob, jakým chce reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné a spotřebitel ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu.

Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě nebo je vad více najednou, je kupující oprávněn požadovat výměnu za nové zboží, nebo může odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Vykazuje-li objednaná věc zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo věc nepřevzít. V takovém případě bude věc zaslána zpět prodávajícímu.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté (oděvy vyprané, obuv vyčištěná).